Verslag bijeenkomst contactgroep 2018

Verslag bijeenkomst Contactgroep op Donderdag 8 januari 2018 Schiermonnikoog.

Aanwezig: Emilie, Jean-Pierre, Carine, Anke, Arno, Ann, Odile, Rolf en Sabine.

We hadden de vorige keer besloten de bijeenkomst tijdens de Winterweek te houden omdat de meesten van ons daar toch al waren.
We hebben besproken:
Dat we voortaan de contactgroep bijeenkomst 1x per jaar gaan houden i.p.v. 2 x per jaar.
De volgende bijeenkomst is bij Odile in Bergambacht Lekdijk-West 119 op zondag 21 oktober 2018 13.30 uur.
We streven ernaar dat de coördinatie van de activiteiten regelmatig gewisseld wordt, zo ook de coördinatie van de contactgroep. Aangezien de volgende bijeenkomst bij Odile is leek ons het handigst dat zij een tijdje coördinator is.
Het moet ook duidelijk zijn, dat de coördinatie van alle activiteiten collectief georganiseerd wordt. We hebben wel een aanspreekpunt/webmailadres (info@advaitastiltegroepen.net). Sabine heeft dat aangepast op de website.
Communicatie met de groepen, die niet vertegenwoordigd waren bij deze bijeenkomst.
Rolf belt Mathilde – Groningen. Rolf mailt  Jacques – Gent/Leuven, en Jan in Hellevoetsluis. Plan is om met een paar mensen een keer een bijeenkomst in Hellevoetsluis mee te maken.


Bespreking van het wel en wee van de groepen:

Amsterdam, (Namens Amsterdam – Sabine en Rolf) Coördinatie ligt nu bij Elise i.p.v. Annelou. De groep ontwikkelt zich positief in de stilte en openheid die ervaren wordt. Er is een vrij vaste groep van 8 en een losse groep van een man / vrouw of 5 die onregelmatig komen. Een aantal mensen zijn “nieuw” en hebben ons via internet gevonden. Mooi om te zien dat mensen die Douwe niet gekend hebben wel helemaal in de sfeer mee kunnen komen en zo diep in meditatie kunnen gaan. Er wordt naar deel van een lezing geluisterd, op tape of voorgelezen, daarna gemediteerd en soms ook wel kort inhoudelijk vanuit de eigen ervaring nagesproken als daar behoefte aan is. Er zijn ook mensen die liever niet spreken en na de meditatie gelijk weggaan.

Brugge (Jean-Pierre, Carine en Ann) een vaste kern van 10 mensen en 5 losse deelnemers van hun stiltebijeenkomsten en een aantal daarvan die ook steeds de praatgroep bijwonen. JP zoekt naar een manier om dieper te kunnen gaan met de praatgroep. Dat blijkt lastig. De mensen die aan de praatgroep deelnemen lijken er wel tevreden mee te zijn.

Midden-Nederland (Sabine) Er is een kerngroep van ongeveer 7 mensen. Een bijeenkomst in de maand die openbaar is op de derde zondag in de maand in Utrecht bij Belend. Daar komen weinig nieuwe mensen bij. En er is een besloten bijeenkomst de eerste zondag van de maand op een wisselende locatie. Er wordt begonnen met een deel van een lezing op tape of voorgelezen. De meditatie duurt langer – 2 uur i.p.v. 11/2 uur en er is een lunch bij, waarbij iedereen iets meeneemt. Er nemen steeds meer mensen uit andere groepen deel aan deze bijeenkomsten.

Midden-Nederland is gaan samenwerken met de stiltedagen (Anke en Marry) en bezoeken elkaars bijeenkomsten.

Stiltedagen (Anke) Deze vinden ongeveer 3x per jaar op een zondag plaats beurtelings in Schiedam (Marry) en Tiel (Anke). Op deze dagen wordt ’s ochtends en ’s middags gemediteerd, onderbroken door een lunch met soep en een eigen meegenomen lunch. Het is ook mogelijk alleen een dagdeel mee te doen. Deze dagen hebben een kerngroep van 3 mensen en een losse groep van mensen uit de andere stiltegroepen.
Afgelopen keer hebben de deelnemers van de zondag van Midden-Nederland gemediteerd bij de stilte dag om praktische redenen. Het streven is om een afstemming te hebben waarbij bijeenkomsten niet met elkaar concurreren.
Komt erbij als info binnen is
Hellevoetsluis
Gent
Leuven
Groningen


Meditatieweken

De wens is om zo min mogelijk te organiseren en zoveel mogelijk dingen spontaan in het moment te laten gebeuren. Doordat de kerngroep tijdens de weken vrij groot en vast is werkt dat steeds beter. Maar het helemaal loslaten van een structuur werkt niet, dan ontstaat er onduidelijkheid en dit is niet bevorderlijk voor de ruimte die nodig is voor mediteren.
Door het experimenteren lijkt het wel dat er een vast format ontstaat wat het beste werkt voor de weken.
Er is wel een onderscheid tussen de winterweek en de stilteweek waarbij de deelnemers op een plek eten en slapen en de retraiteweek, waarbij de deelnemers onafhankelijk overnachten en eten.
Het helpt als iemand de leiding neemt en aangeeft hoe een sessie gaat verlopen.
De basisstructuur is nu:

  • Vroege meditatie
  • Ontbijt en organisatorisch overleg/mededelingen (stilteweek en winterweek)
  • Deelrondje eigen ervaringen.
  • Fysieke oefeningen als hulp om wat makkelijker te kunnen zitten met een energetische component om het mediteren te bevorderen.
  • Citaten voorlezen en meditatie.
  • Middageten en ruimte voor mededelingen (stilteweek en winterweek)
  • ’s middags vrij of facultatieve activiteiten die niet direct met Advaita van doen hebben maar wel leuk zijn.
  • Avondeten en ruimte voor mededelingen (stilteweek en winterweek)
  • Opname van een deel van een lezing en meditatie.

 

Stilte tijdens de stilte- en de winterweek

Fysieke stilte is altijd een discussiepunt tijdens de weken.
Douwe was geen voorstander van fysieke stilte. Hij gaf aan dat hij hoopte dat wij door ons bewust te worden in het moment van ons gedrag dienaangaande, de innerlijke stilte zich zou vertalen in minder afleidend gebabbel. Opgelegde stilte is natuurlijk contra spontaniteit.

Een aantal deelnemers geven altijd aan, dat ze behoefte hebben aan fysieke stilte om niet afgeleid te worden en zo makkelijker in te kunnen keren. Als compromis spreken we nu meestal af een wisselende maaltijd per dag in fysieke stilte te houden.
Het is wel zo dat in de loop van de week steeds meer perioden van spontane stilte ontstaan, bij voorbeeld na de maaltijd of tijdens het voorbereiden van het eten. Deze stiltes worden door iedereen herkend en gewaardeerd.
Er hangt een voorstel in de lucht om een keer een week of midweek te organiseren in fysieke stilte om te ervaren hoe dat gaat.
Misschien eens een lezing vinden met stilte als onderwerp?

Winterweek 2018 (2-9 februari 2018 Schiermonnikoog)

Bovenstaande ontwikkelingen zijn ontstaan vanuit de afgelopen Winterweek. Er waren 15 deelnemers en we konden weer terecht in de Aude Schuele. Dit betekende dat we erg veel lief en leed deelden omdat er maar 6 aparte kamers zijn. Het was wel een gelegenheid om dingen bewust te laten worden, die je je liever niet bewust wordt.
Nieuw was deze week dat we geen rooster gemaakt hebben voor koken, wat we zelf deden. Dat verliep prima er waren telkens ploegjes van 3 mensen beschikbaar die de boodschappen en organiseren van avondeten, ontbijt en middageten op zich namen. En alle andere organisatorische activiteiten gingen erg vanzelf.
Er bleek genoeg animo te zijn voor een volgende winterweek in 2019. Besproken is wie volgend jaar de coördinatie op zich neemt. Rolf en Jean-Pierre willen het gezamenlijk doen.

Retraiteweek  22 tot 29 juni 2018 Schiermonnikoog.

Coördinatie Arno. Hij heeft contact gehad met Wil van de kapel op de Badweg en de Kapel is gereserveerd voor die week. Ergens in maart / april stuurt Arno een uitnodiging rond om zich op te geven en met het advies om tijdig voor een onderdak te zorgen op het eiland. In mei de praktische info voor de deelnemers met een uitnodiging om aan te geven of zij actief invulling willen geven aan het programma (het geven van Yoga of andere oefeningen die bij kunnen dragen aan het mediteren). Restaurant Duinzicht wordt aangehouden voor de gemeenschappelijke maaltijd aan het begin en einde van de week. Vanwege het feit dat de deelnemers op verschillende plaatsen op Schier overnachten en eten is het gewenst het programma van te voren min of meer vast te stellen.
Daarbij is het idee dat na de vroege ochtendmeditatie wat Yoga of andere oefeningen gedaan worden, die direct bijdragen aan de meditatie erna.
In de middag is er ruimte voor facultatieve activiteiten. Vaste dingen zijn open kapel en vorig jaar werd er ook Mantra-zingen georganiseerd voor wie dat wilde.
In principe houden we de basisstructuur aan zoals boven vermeld.

Stilteweek 17 t/m 24 augustus 2018 De Oerboerderij de Lutte,

Coördinatie Annelou. Maximum 20 deelnemers. Alle deelnemers van 2017 hebben aangeven belangstelling te hebben om ook in 2018 weer mee te doen.
We hebben gesproken over de belasting van Belend als kok. Dit was te veel voor hem afgelopen jaar. We willen met hem bespreken of met name het boodschappen doen onder leiding van Emilie en Adriaan kan plaatsvinden. Ook een voorstel zou zijn dat hij in ieder geval 2 dagen niets met koken doet en dat een andere ploeg dan de maaltijden verzorgd.
Overweging is nog of er een Corvee lijst nodig is of niet. Ook hier gaan we in principe uit van de basisstructuur.


Website

Vragen over de kosten van de website. Dit is €90,- voor 3 jaar. Het laatst betaald in augustus 2017. We spreken af dat deze kosten betaald gaan worden door de weken. Er gaan dan €10,- per week naar de website.
Er komen toch steeds af en toe nieuwe mensen via de website mediteren bij de stiltegroepen.
Er zijn nu 237 mensen die zich opgegeven hebben voor de nieuwsbrief waarvan tussen de 40% en de 65% de nieuwsbrief openen. De nieuwsbrief verschijnt 2 à 3 x per jaar.

Tijdschrift Inzicht

Er staan nog steeds vermeldingen van onze activiteiten in het tijdschrift Inzicht, echter niet actueel. Odile gaat dit in overleg met Sabine aanpassen.

Print Friendly, PDF & Email