Verslagen van groepen / meditatieweken maart 2015

Hellevoetsluis (Jan)

Even in het kort de activiteiten in Hellevoetsluis
Pia heeft de organisatie van de stiltegroep in Hellevoetsluis over gedragen aan mij.
Pia heet nu al haar stilteactiviteiten stopgezet en overgedragen.
We komen nog steeds elke maand 1  maal op zondagochtend samen.
Stilte is het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst.
Eenvoudige oefeningen voor ontspanning worden aangeboden.
Korte teksten worden voorgelezen
Er kan op het eind van de stilteperiode worden gesproken over de eigen positieve ervaringen. Geen discussie.
De aanwezigheid varieert van 12 tot 25 mensen.
Reclame wordt gemaakt in de plaatselijke kranten en in de agenda van de kerk aan de ring en zou ik eigenlijk ook de data op de website willen zetten.
Er komen nog steeds nieuwe mensen op elke bijeenkomst

Winterweek (Ann)

De winterweek is ieder heel goed bevallen.
De formule waarbij niet gewerkt wordt met een formele dagindeling en een veelvuldig samenzijn werd als heel positief ervaren.
Het biedt de kans om de permanente meditatie gedurende alle activiteiten van de dag door te laten gaan.
Op die manier krijgt het de kans zich te verdiepen, zich als basis te vestigen in het gewone leven, elk moment.
Het biedt de kans om de natuurlijke toestand te leren kennen.
We waren met 6 mensen.
Elke avond werd samengekomen in een huiselijke sfeer waarbij we eerst gedurende ongeveer een uur samen naar een satsang van Douwe luisterden.
Dit werd gevolgd door een ‘formele’ stilte van ongeveer een half uur waarna ruimte was om, voor wie dat wou, de eigen ervaring te delen.
Deze structuur (1u luisteren naar een satsang, een formele stilte van ongeveer een half uur en daarna ruimte om de eigen ervaring te delen) kwam ter plaatse spontaan naar boven en werd de ganse week aangehouden. De formele stilte werd afgerond door de klank van een klankschaal.
In de periode dat er ruimte was om de eigen ervaring te delen werd ook thee geschonken.
Heel wat avonden bleef het ook in die periode spontaan stil.
Na dit samenzijn van een 2-tal uren ging ieder terug naar zijn eigen huisje.
De inhoud van de satsangs ging diep en vormde de basis om er gedurende de dag bij te blijven en het door te laten werken.
Door elke avond opnieuw samen te komen, waarbij vooral stilte aanwezig was, ontstond ook verbinding onder elkaar.
Deze ervaring van samen met de essentie bezig te zijn, en niet alleen, werkte ondersteunend en nodigde uit tot verdieping, een au serieux nemen.
Een meerwaarde om in deze periode op het eiland te zijn is de stilte die er is, de natuur is verdord en er zijn weinig mensen aanwezig. De sfeer is heel rustig en stil.
Ook is er het wandelen op het strand met de horizon die het in contact komen met de oneindige ruimte heel concreet voelbaar maakt. De natuur helpt zeker mee.
Bij het einde van de week gaf iedereen aan deze formule heel erg op prijs te stellen en werd gevraagd naar een volgende keer.
De kapel huren lijkt hierbij niet nodig.
Wel dient de opmerking gemaakt te worden dat mensen die nieuw zijn en Douwe niet gekend hebben wel nood hebben aan een formelere dagindeling.
Voor 2016 zou opnieuw een winterweek opgezet worden met dezelfde formule.
De optie gaat naar de week van 29 januari tot 5 februari.(een periode buiten de schoolvakanties)

Stilteweek (Odile)

Zie webpagina.

Meditatieweek (Tonke)

zie webpagina

Brugge (Jean-Pierre)

We zijn met een stabiele, gemotiveerde kern van 10 personen.
Van die 10 zijn er twee nieuwe mensen, die actief meewerken en een specifieke inbreng hebben.
Daarnaast zijn er nog een drietal personen die nu en dan eens iets bijwonen.
Meer en meer wordt de nadruk gelegd op zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.
Dit bewijst zich concreet in de afwisseling bij het begeleiden van bijeenkomsten.
Er is wat te doen geweest over de vraag of het bij uitzondering nuttig kan zijn theoretische gesprekken te voeren (bij het verwelkomen van iemand nieuw), en zo ja, welke vorm dit dan best aanneemt.
We zijn tot het besluit gekomen dat het probleem zich momenteel bij ons niet echt stelt. De nadruk wordt gelegd op zelfstudie en het zorgvuldig kiezen van de voor te lezen teksten.
Er is iemand aangesteld om nieuwe mensen te begeleiden tijdens de zondag-bijeenkomsten.

Groningen (Mathilde)

In grote lijnen blijft alles hetzelfde.
Er is een kern van een 8 – 9 mensen.
Waarvan 2 relatief jonge mensen (ongeveer 40 jaar)
Twee mensen van de groep hebben Douwe niet gekend.
Globaal kan gesproken worden van een verdieping.
De sfeer is heel open.
Op de duur voelt de groep aan als familie.
Iedereen draagt bij.
Iedereen werkt mee met het kiezen en lezen van teksten.
Ze blijven bij teksten van Douwe, geen andere leraren.
Er worden veel satsangs georganiseerd in de streek, door verschillende advaita-leraars.
Mathilde vindt dat daar vooral shoppers naartoe gaan, ter ontspanning.
Dan is de Douwe-groep toch meer verdiepend.
Raymond woont elke maand de bijeenkomst bij en draagt veel bij.
Hij zorgt ervoor dat men in Groningen op de hoogte blijft van wat gebeurt in de andere groepen / weken.

Gouda (Anke)

Er staan nog 2 stiltedagen in Gouda gepland. Dan sluit Odile de deuren.
Misschien, dat we bij iemand thuis verdergaan.
Moeilijkheid is, dat de meesten uit verschillende windrichtingen komen.
We hebben er nog geen beslissing over genomen.

Amsterdam (Annelou)

De tweede en vierde maandag van de maand komen we bij elkaar van 20u tot ongeveer 21.45 uur en dat gaat in principe altijd door. Zelfs in de zomervakantie zijn we doorgegaan omdat daar behoefte aan bleek.
We komen wisselend bij een deel van de groepsleden thuis (degenen wiens huis groot genoeg is en genoeg stoelen heeft) en spreken de keer ervoor af bij wie het volgende keer zal zijn.
Inmiddels hebben we een vaste kern van zo’n 7-10 mensen die er bijna altijd zijn, wat merkbaar bevorderlijk is voor de diepte en draagkracht van de Stilte. Er komen af en toe nieuwe mensen bij, die ons op de website hebben gevonden of die van één van ons horen over de groep. Omdat sommige nieuwe mensen blijven komen, groeien we gestaag.
Degeen bij wie het thuis is zoekt een satsang of een voor te lezen tekst uit waar we eerst naar luisteren. Daarna mediteren we twee keer een half uur -met een korte loopmeditatie tussendoor- tot rond half 10. Daarna is er voor wie wil nog een kopje thee en kan er wat gedeeld worden.
De nieuwe mensen die komen hebben vaak Douwe niet gekend maar voelen zich verwand met zijn gedachtengoed en herkennen de Stilte tijdens de meditatie.
Een tijd geleden werd er steeds meer gepraat na afloop, dat heeft Sabine destijds aan de orde gesteld met een rondzendmail. Vervolgens hebben we de tekst van Douwe over de stiltegroepen nog eens met elkaar gelezen. Sindsdien wordt er vaak nauwelijks meer iets gezegd na afloop; wel vragen we altijd aan nieuwe mensen hoe ze ’t vonden.
Ik merk zelf dat er meestal geen behoefte is om iets te zeggen, of –en dat hoor ik van anderen ook wel- dat het om wat dieperliggende persoonlijk-psychologische patronen gaat die niet zo thuis (lijken te) horen in een groep als deze.
Waar we een beetje voor moeten waken is dat mensen zich niet vrij voelen zich spontaan te uiten na afloop, dat er een soort gedwongen stilte heerst.
Het blijft nog onderzoeken hoe we in deze setting met woorden kunnen uitwisselen op een manier die bevorderend is voor verdere en diepere openingen naar openheid!
In ieder geval hebben we inmiddels echt een stevige bedding voor telkens een diepe Stilte in Amsterdam die door alle aanwezigen gedragen en gewaardeerd wordt.

Midden Nederland (Tonke)

De groep midden Nederland is behoorlijk stabiel, in omvang, in commitment, in groeiende volwassenheid, die zich begint te tonen.
Daarmee bedoel ik, dat ook in gevallen van plotseling tegen elkaar uitvallen, de relaties zich snel herstellen, alsof iedereen diep doordrongen is van het relatieve van die strijd. En dat ieder van de groep onmiddellijk bereid is die los te laten.
Dat is mijn ervaring van het afgelopen half jaar.
Ook de zorg voor Agnes is verassend spontaan en continu. Niemand wordt gedwongen en toch nemen we bij beurten onze taak om naar Agnes te gaan en haar laatste leeftijd te delen heel vanzelfsprekend en moeiteloos op ons. Het is geen ” zorgplicht” het lijkt meer op diepe verbondenheid in advaita, diep respect voor dat ene, waar we allemaal de belichaming van zijn.en dat we in onszelf en in elkaar herkennen.
Het zijn maar woorden, maar ze verwoorden een mooie realiteit.
Ook is het een wonder, hoe verschillend we allemaal zijn, maar dat is geen conflict. Zelfs als er kortstondig conflicten zijn, uitbarstingen etc. Dat mag er zijn. Er is iets veel groters dat ons verbindt en één doet voelen.
En dat geeft veel ruimte en vertrouwen en liefde.
Ook is er geen enkele spanning rondom dat iemand de baas speelt of de guru uithangt. Er heerst vaak zo’ n diepe stilte, dat alle persoonlijke dingen irrelevant zijn, er niet toe doen, geen nadruk krijgen.
De groep is zich langzaamaan aan het uitbreiden, ook in aantal.
De stiltes komen steeds meer spontaan en ikzelf, in mijn rol van coördinator, ervaar nu geen angst meer, dat we terug zullen vallen in oude gewoontes van gebabbel en onbewust raken van onszelf als oneindigheid. Dat maakt, dat ik me ontspannen en thuis voel,,zoals bij Douwe, en ook lekker mee babbel, als een kwetterend vogeltje en niet meer stil zit te zijn, uit angst en verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep.
Ja, zo is het

Gent en Leuven (Jacques)

De stiltegroep te Gent komt elke 2de donderdag van de maand bij mij thuis te Gent van 19u tot 21u30 samen. Die van Leuven heeft zijn bijeenkomst elke 1ste en 2de dinsdag van de maand van 19u30 tot 21u30 in de Romaanse Poort. De Studiekring Orenda, beheerd door Kurt Wittesaele, huurt voor ons een mooie stille ruimte in dit historisch gebouw.
Enkele jaren geleden ben ik de uitnodiging op de bijeenkomsten gestart met YMLP (Your mailing list provider). Dit systeem laat toe de geïnteresseerden (deelnemers en personen die zich opgegeven hebben) de uitnodiging te sturen. De geadresseerden kunnen zich op deze nieuwsbrief vrij uitschrijven. Thans is de mailinglijst aangegroeid tot 80 contacten (40 voor Gent en 40 voor Leuven). Het systeem meldt dat +/-70% de uitnodiging meermalen opent en dat +/-10% hiervan doorklikt naar de website van de Advaita Stiltegroepen of het Advaita Centrum. Uitschrijvingen zijn eerder zeldzaam. Thans wordt ook telkens een bericht geplaatst op de website van de advaitagroepen.
Beide groepen hebben dezelfde struktuur: het eerste uur is er stilte met – hoofdzakelijk – teksten van Douwe en enkele meditatieve korte muziekstukken. Bij aanvang wordt er de laatste tijd een ontspannings-/inzichtsoefening – van Douwe of Douglas Harding – gegeven. Na dat uur stilte is er een theepauze met versnapering. Meestal in stilte. Het volgende uur is er mogelijkheid tot uitwisseling van eigen ervaring. Dit gebeurt altijd in een gemoedelijk sfeer, met de meditatietekst als inspiratiebron . Nooit ontaardt het in discussie of waanwijsheid.
In Leuven treedt Marc Verhelst bij als mede-coördinator in plaats van Leen Stessels.
In beide groepen heeft er zich een kerngroep van 7 mensen gevormd. Regelmatig komen er vrienden terug die al een hele tijd geleden hadden deelgenomen. Nieuwelingen (enkele per jaar) komen en gaan. De meeste deelnemers hebben Douwe niet gekend. Telkens een ander persoon vinden die een tekst wil voorbereiden, lukt niet zo goed. Er is ook vraag naar andere authentieke teksten.
Voor iedereen is de stilte belangrijk en een sterke bron van ervaring van openheid. Hieraan draagt het mediteren in groepsverband sterk bij.
Tijdens de uitwisseling kunnen we vaststellen hoe elkeen zijn eigen weg gaat. Die grote verscheidenheid is in een sfeer van openheid een bron van vreugde.
Het gevoelsmatige en het mentale zijn in beide groepen mooi in evenwicht.
Elke bijeenkomst is een wonderbaarlijk gebeuren. Telkens nieuw. Er is een groei naar meer mildheid en verbondenheid.

Print Friendly, PDF & Email